MAI QUANG

 
 


SÚNG CÀ-NÔNG CỔ TỰ SỰ
Riêng tặng bạn thơ Nam Kha và Kha Tiệm Ly.


Đời ham của mới bỏ quên ông,
Nhớ thuở vinh quang luống chạnh lòng:
Hai bánh tròn vanh, còn hãy cứng
Một nòng thẳng đuột, dễ chi cong!
Giúp Ta tiến chắc từ tiên khởi
Dồn Địch vào sâu đến tận cùng
Rằng cổ nhưng chưa hề quá đát (date)
Đó bày trận mạc thử đây không?
KIM LÃO TÀ.

  Trở lại chuyên mục của : Mai Quang