MAI QUANG

 
Bao Giờ?
( Đường luật trường thiên thập nhị cú)
 
Vòng đời lặng  lẽ bước trầm luân,
Ngoảnh lại chao ôi quá thất tuần!
Trước ngõ đào bông chào Chúa Tết
Vườn sau lan  nụ vẫy Đông Quân
Quê nuôi đêm tạm chờ năm lụn
Đất mẹ  ngày  thêm tiễn  tháng nhuần
Sắc cúc dõi trông  buồn dặc dặc
Màu mai chạnh tủi nhớ bâng khuâng
Tuổi trời  đã võng  chùng  vuông đất
Cuống rún chưa lìa gởi thẻo phân
Cố quận ngựa già bon  vó mỏi
Bao giờ Sông Núi mới vào Xuân?
 
(Mùa Đông Bắc Mỹ, nhớ Tết quê nhà)
02/7/2017


Thông Điệp Từ  Giọt Sương

Mang từ Đại thủy nỗi thâm tình,
Gởi đến  trần gian lý hảo  minh
Chịu đục khiến người trong phẩm giá
Thâu dơ để vật ngát hương bình
Gói tròn  thế giới ba ngàn sáng
 Cô đọng trân châu một giọt  xinh
Cống hiến cam lồ  cho vạn loại
Như  nhiên tự tại bản thân mình.

 
  Trở lại chuyên mục của : Mai Quang