MAI QUANG


 Tiếng Nguyệt Cầm
  
                   *Riêng tặng CD và NK.
 
Tiếng Nguyệt Cầm ngân lộng cõi mơ,
Êm như lụa bạch, óng như tơ
Đàn thơm phương bối vang lời sấm
Trăng ngọt ưu đàm trổ tứ thơ
Cay đắng tan tành muôn kiếp đợi
Đen điu vỡ toạt  sát na  chờ
Nghĩ bàn không thể nên lời được
Cánh sóng âm lưu vực thẳng bờ.


Tình Không


Chẳng buồm, chẳng gió, chẳng dong lên,
Chẳng vướng, chẳng rời, chẳng nhớ quên
Triều hải âm âm lồng lộng vỗ
Trăng ngàn tịch tịch mỹ miều êm
Ai trong cuộc lữ tao nhân mộng
Ta giữa trần ai mặc khách thiền
Dáng đá vô ưu vô ngấn lệ
Đồng tình đồng điệu với thiên nhiên. 
  Trở lại chuyên mục của : Mai Quang