MAI QUANG


Trông Cô*, Dòm Mình
 
Ngại vì Cô vít cổ hôn chơi,
Lật bật xua tay chẹn cửa ngoài!
Thương bạn Song Nguyên (1) bình thản chết
Khinh thằng Kim Lụt sợ đi đời!
Đã bày lọt kẻ thum bà Đất
Sao lại chèn ngang cuộc, lão Trời?
Chắc nịch một điều mình khoái  sống
Cao xanh có  gọi dễ gì ơi!
Mai Quang
(Kim Lụt)
Cali. 15.3.2020


*Đại Dịch Thế Giới Covid-2019
(1) Người bạn vong niên, qua đời 2019  tại SG.vì bênh  "Con Dời Leo". 
  Trở lại chuyên mục của : Mai Quang