MAI QUANG
 
Xem "Thiền Hoa"(1) Cảm Tác
 
Tặng vợ chồng họa sĩ Tr.Đ.Uyên & Ái Lan
 
“Thiền Hoa” bức họa đã “hòa thiên” (2)
Cảnh giới u u thanh nhã tiên
 Phật tuệ tơ pha  màu  bất động
 Tâm từ sen nở cánh an nhiên
Hồng lên diệp bối thơm  lời giác
Thanh chở trầm hương mọc cánh thiền
Thơ thới tay ngà, tâm  điểm xuống
Căng giùm khung bố, bớ Đình Uyên!

 (Trích: GHI LẠI HẰNG NGÀY)

(1) Tranh Thiền Hoa của Ái Lan
(2)Chơi chữ lái “Thiền Hoa” là “Hòa Thiên
  Trở lại chuyên mục của : Mai Quang