MINH ĐỨC TRIỀU TÂM ẢNH

 

Cảm Tạ
 

Cảm tạ đất trời, cảm tạ Xuân
Cảm hiền quân tử, quý tri âm
Cảm thời Đông giá, mây cao lãnh
Cảm tiết Xuân ôn, khí cố nhân
Cảm đá, cảm gai, chân đại trượng
Cảm thơ, cảm bút, khí lăng vân!
Cảm người, cảm vật, tình muôn loại
Cảm tạ vui buồn, gió thế tâm!


 

  Trở lại chuyên mục của : M.Đ Triều Tâm Ảnh