MINH ĐỨC TRIỀU TÂM ẢNH


Đá Nở Hoa

Thuở xưa, đá ngủ trong lòng núi
Vì bạn yên hà, ghé cuộc chơi
Lau cỏ làm văn, không nệ bút
Trăng sao đọc sách, chẳng mê lời
Nhớ chàng du tử, tóc ngàn suối
Thương khách phong trần, áo dặm khơi
Gặp đạo, tình vong không nói nữa
Hốt hề! Đá lại nở hoa vui!

  Trở lại chuyên mục của : M.Đ Triều Tâm Ảnh