MINH ĐỨC TRIỀU TÂM ẢNH
 

 
Đường Xuân
 
Đường Xuân thơm ngát nụ Huyền Không
Một cõi vô ưu, một tấm lòng
Trân trọng thơ hoa, hương lặng lẽ
Hồn nhiên đá cỏ, nết khiêm cung
Đẹp đời, thắm thiết hồng phô sắc
Vui đạo, lơ thơ lan điểm bông
Giữa cảnh giữa trần quên lý nghĩa
Nằm nghe thân thế thoảng thiên thông!

Bút Nguyệt
 
Xuân về chợt nhớ Nguyệt Đình quân
Vội vã tờ hoa thảo mấy vần
Tiên tửu bạn già vui huyễn mộng
Thảo hài dấu tuyết cợt hư vân
Cỗi mai hữu dụng, cây ươm lộc
Khóm trúc vô vi, bút hiển thần
Thanh khí đời này ai biết nhỉ!
Đất trời thơm ngát tỏa phân phân!

  Trở lại chuyên mục của : M.Đ Triều Tâm Ảnh