MINH ĐỨC TRIỀU TÂM ẢNH


Hư Vọng Hải Triều Âm
 
Nấu sạn thành cơm, suy cũng dại
Mài gương từ gạch, nghĩ càng thương
Chân không sắc tướng, siêu bằng tất
Diệu hữu thức tri, diệt tận cùng
Bát-nhã cớ sao che trước mặt?
Niết-bàn chẳng lẽ giấu sau lưng?
Ngữ ngôn bao thuở đà ngao ngán
Danh lý từ nay thiệt chán chường.
  Trở lại chuyên mục của : M.Đ Triều Tâm Ảnh