MINH ĐỨC TRIỀU TÂM ẢNH
 

 
Huyền Không Cảm Tác
 
Lãng bước du phương lạc chốn nầy
Huyền Không ai dựng giữa đồi mây
Trời xa biển ngậm hồn nhân tục
Rừng quạnh non phơi dấu hạc gầy
Hai nẻo suối về xanh bể Bắc
Một giàn lan toả ngát sườn Tây
Hồn chiều trải rộng mười phương đạo
Ngợp giấc thiền quên kiếp cỏ cây!
 
Ngợp giấc thiền quên kiếp cỏ cây
Phong sương y đã bạc vai gầy
Lối lên bát ngát hương đàm quyện
Nẻo xuống mịt mùng lửa não vây
Tịnh Thuỷ: Nước reo mùi giác hạnh
Thanh Tâm: Lòng lắng vị trần say
Giữa hồ Hàm Nguyệt: Trăng thiên cổ
Gởi Bạch Vân sơn chút vọng nầy!

  Trở lại chuyên mục của : M.Đ Triều Tâm Ảnh