MINH ĐỨC TRIỀU TÂM ẢNH


Nhất Mộng Sương         
 

Nửa mái am thiền, nhất mộng sương,
Nửa kia, nắng sớm vọng trăm đường
Lòng mây trắng chữ, thơ càng nhẹ
Mắt lá xanh màu, khói dễ vương
Lắm lúc chim ngàn thương luyến núi
Đôi lần hạc nội dạo chơi vườn
Xa xăm dặm biếc, lời vô hạn
Bút nguyệt, nghiên trầm, mực xạ hương! 
 
 
  Trở lại chuyên mục của : M.Đ Triều Tâm Ảnh