MINH ĐỨC TRIỀU TÂM ẢNH
 

Phong Lan

n sĩ chi hoa? Vương giả hoa?
Thuở xưa quê quán chốn yên hà
Sắc hương thanh nhã bao người mến
Cốt cách kiêu kỳ ít kẻ ưa
Uống móc ăn sương y nết cũ
Gìn vàng giữ ngọc vẫn nòi xưa
Hồng trần lỡ đọa thì không tiếc
Chỉ tiếc tri âm ít ỏi là!
  Trở lại chuyên mục của : M.Đ Triều Tâm Ảnh