NAM KHA
 
 
Bụi Hồng
 
Hồng má thế dương bóng ảo hư
Mỏi mê run vội viết tình thư...!!
Không thinh tựa mắt say nghiêng ngã
Dáng tuyệt ru mây thở nhuyễn nhừ!!
Trông đợi lã nguồn si viễn mộng
Lửng quên về cõi thật chân như!!!
Chong đèn héo hắt đêm mơ ngủ!!
Rong gót lỡ canh mệt đứ đừ....!
 
Ngược:
 
Đừ đứ mệt canh lỡ gót rong...
Ngủ mơ đêm hắt héo đèn chong
Như chân thật cõi về quên lửng
Mộng viễn si nguồn lã đợi trông
Nhừ nhuyễn thở mây ru tuyệt dáng
Ngã nghiêng say mắt tựa thinh không
Thư tình viết vội run mê mỏi...
Hư ảo bóng dương thế má hồng.
 
Bóng Thu
 
Trở trăn tình đắng ngọt tinh anh
Biêng biếc phù du dệt mộng lành
Bồ kết thơm lan đêm chuyển gió!
Hương thu lạ thoảng giấc tàn canh
Sen ngơ ngác búp non ru gốc!!
Sóng vỗ về hoa đỏ níu cành!!
Dáng mỏng khô gầy chân lấm đất
Bỏ quên đôi dép ngóng loanh quanh!!

Thắp Đuốc Đêm Dài

 
Giăng thả ảo hư mộng viễn trường
Mỏi mê đêm ngủ gục nhàu chương
Trăng màu úa lạnh chân rong buốt
Khói lửa xuyên run bóng rối vương
Quăng sóng gió treo sầu khách lữ
Khóc mưa mùa ướt đẫm da xương!
Ngăn tim xẻ vách chia hờn dỗi!!!
Chăn đắp trốn tình sử diễm chương!!
 
Ngược:
 
Chương diễm sử tình trốn đắp chăn
Dỗi hờn chia vách xẻ tim ngăn...
Xương da đẫm ướt mùa mưa khóc
Lữ khách sầu treo gió sóng quăng
Vương rối bóng run xuyên lửa khói
Buốt rong chân lạnh úa màu trăng
Chương nhàu gục ngủ đêm mê mỏi
Trường viễn mộng hư ảo thả giăng!!

  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha