NAM KHA


Cõi Tạm
 
Trần gian điểm chạm tít âm u!!
Ảo thực rơi em diễm tuyệt mù
Vân cẩu rối giăng mưa bụi vỡ..
Dặm trường đau thở gió mây ru
Ngân chuông vọng toả lan theo khói
Hão ý loang kỳ lạ ngát thu...!!
Chân lấm đất rong hư mị mộng
Ngần trong vắt cạn tuổi ngây ngu!
 
Ngược:

Ngu ngây tuổi cạn vắt trong ngần
Mộng mị hư rong đất lấm chân!!
Thu ngát lạ kỳ loang hão ý...
Khói theo lan toả vọng chuông ngân
Ru mây gió thở đau trường dặm
Vỡ bụi mưa giăng rối cẩu vân!!
Mù tuyệt diễm em rơi thực ảo
U âm tít chạm điểm gian trần!!

Nhung Nhớ

 
Xô bóng ngã đêm gió vẫy vùng
Thả buồn trôi nổi lướt mây khung
Vô thinh huyễn ảo tim ray rứt!!
Hữu hiện ưu sầu mắt thuỷ chung
Khô dáng mỏng gầy vi vút thở!!
Trắng sương mềm ẩm mịt mù tung
Hồ ao đỏ súng hoa trừng lốc!!
Cô mộng diễm huyền đắm nhớ nhung

Ngược:
 
Nhung nhớ đắm huyền diễm mộng cô
Lốc trừng hoa súng đỏ ao hồ!!!
Tung mù mịt ẩm mềm sương trắng
Thở vút vi gầy mỏng dáng khô!!
Chung thuỷ mắt sầu ưu hiện hữu
Rứt ray tim ảo huyễn thinh vô!!
Khung mây lướt nổi trôi buồn thả
Vùng vẫy gió đêm ngã bóng xô.

  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha