NAM KHA


Ký Gửi Chiều...

Vang vọng kinh thiền am thảo liêu
Chợt nghe bứt rứt bóng đau chiều
Tái sinh mộng viễn vung thanh kiếm 
Đã tưởng hồn xưa phủ bụi rêu
Vạn lý trường thành thân rã nát
Tần hoàng đế nghiệp máu loang nhiều
Lưỡi gươm ngày ấy cùn hoen rỉ
Hay bởi Kinh Kha vắng tuyệt chiêu?
  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha