NAM KHA


Mòn Mỏi Thu

U tình đắng chát mỏi mòn thêm
Lẻ bóng chờ trăng lưới bủa thềm
Mù khói sương giăng ngơ ngẩn gió
Rối bờ mây níu mải mê đêm
Ru hồn lạc bước sầu hiu hắt
Ướt mắt nhoè môi đỏ mỏng mềm
Thù hận ảm màu gieo nặng trĩu
Thu ngàn vỗ ngực sóng buồn êm.

Nghịch:

Êm buồn sóng ngực vỗ ngàn thu
Trĩu nặng gieo màu ảm hận thù
Mềm mỏng đỏ môi nhoè mắt ướt
Hắt hiu sầu bước lạc hồn ru
Đêm mê mải níu mây bờ rối
Gió ngẩn ngơ giăng sương khói mù
Thềm bủa lưới trăng chờ bóng lẻ
Thêm mòn mỏi chát đắng tình u.
  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha