NAM KHA

 
Ngày Qua
 
Ngày qua phủ bụi khói thơm hương!!
Thực ảo đời! hình bóng rối vương!!
Ngây dại dáng mềm đau đớn ngã
Lạ kỳ men đắng tội tình nương!!
Quay cuồng sóng đỏ hồng mây bụi
Thở nhẹ mơ huyền diệu sử chương
Ray rứt mộng du đen trắng cuộc
Say mù mịt hú gió đồi sương!!
 
Ngược:
 
Sương đồi gió hú mịt mù say!!
Cuộc trắng đen du mộng rứt ray
Chương sử diệu huyền mơ nhẹ thở
Bụi mây hồng đỏ sóng cuồng quay
Nương tình tội đắng men kỳ lạ!!!
Ngã đớn đau mềm dáng dại ngây
Vương rối bóng hình đời thực ảo!!
Hương thơm khói bụi phủ qua ngày.
 
Tia Lửa
 
Tia lửa đỏ hè nắng chát chao!
Luỵ tàn tro bụi vẫy tay chào!!
Chia ngăn máu đỏ tim ngơ ngẩn
Xẻ tám phần đen mắt ngạt ngào
Khuya thức giấc si tình nhớ nhức
Bóng loang tường múa bút nao nao
Kìa! đông trở gió ! chăn trùm trốn!
Lìa dứt mộng băng lạnh buốt sao!!
 
Ngược:
 
Sao buốt lạnh băng mộng dứt lìa
Trốn trùm chăn gió trở đông!! Kìa!
Nao nao bút múa! tường loang bóng
Nhức nhớ tình si giấc thức khuya
Ngào ngạt mắt đen phần tám xẻ!!!
Ngẩn ngơ tim đỏ máu ngăn chia
Chào tay vẫy bụi tro tàn luỵ!!!
Chao chát nắng hè đỏ lửa tia...

  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha