NAM KHA

 
Tít Mù
 
Mù tít gió còng gục ngủ trưa
Gót hồng em thả lõng mơ xưa
Vu vi biển vỗ si bờ cát
Ngút ngát hồn rong tựa cội dừa
Ru lạ sóng xanh nguồn ngớ ngẩn
Thở thơm tình nhẹ bóng đong đưa
Ngu ngơ mắt đá nheo lông vút
Tu tịnh toạ thầm thỉ bụi mưa

Ngược:
 
Mưa bụi thỉ thầm toạ tịnh tu
Vút lông nheo đá mắt ngơ ngu
Đưa đong bóng nhẹ tình thơm thở
Ngẩn ngớ nguồn xanh sóng lạ ru
Dừa cội tựa rong hồn ngút ngát
Cát bờ si vỗ biển vi vu
Xưa mơ lõng thả em hồng gót
Trưa ngủ gục còng gió tít mù

Lạc Địa Cầu

 
Cầu địa lạc tay vẫy đã đời
Trở trăn dìu dắt gió ru lời
Sâu đêm đắng ngọt cay tai lắng
Trĩu gót hồng trơ mặn giọt rơi
Ngầu đỏ mắt gươm vung bút múa
Lạ kỳ xương cốt rã tình vơi
Ngâu mưa lệ rớt run nàng nhớ
Đau ngất ngứ hờn dỗi hỡi ơi!

Ngược:
 
Ơi hỡi! dỗi hờn ngất ngứ đau
Nhớ nàng run rớt lệ mưa ngâu
Vơi tình rã cốt xương kỳ lạ
Múa bút vung gươm mắt đỏ ngầu
Rơi giọt mặn trơ hồng gót trĩu
Lắng tai cay ngọt đắng đêm sâu
Lời ru gió dắt dìu trăn trở
Đời đã vẫy tay lạc địa cầu.

  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha