NGÃ DU TỬ

 

Uống Cùng Bạn Dưới Rằm
 

Uống với rằm ngon thưởng ánh trăng
Thơ ơi, mây nước giục cung Hằng
Mùa đi chìm nổi màu nhân ảnh
Thời nhớ vui buồn tiếng thế gian
Rượu với trăng thanh đâu kiếm khách
Ta vì bạn quí phải thường quân?
Ngoài tai mặc sức màu thua được
Tấc dạ tùy duyên xuất nhập thần.


 

  Trở lại chuyên mục của : Ngã Du Tử