NGÃ DU TỬ
 
 
Uống Cùng Bạn Dưới Trăng Rằm
 
Uống với rằm ngon thưởng ánh trăng 
Thơ ơi, mây nước giục cung Hằng 
Mùa đi chìm nổi màu nhân ảnh 
Thời đếm vui buồn tiếng thế gian 
Rượu với trăng thanh đâu kiếm khách 
Ta vì bạn quí phải thường quân? 
Ngoài tai mặc sức màu thua được 
Tấc dạ tùy duyên xuất nhập thần.

 
  Trở lại chuyên mục của : Ngã Du Tử