NGUYỄN GIA KHANH
 
 

Ấm Đóa Vu Lan
 

Thu về thắm ngực đóa Vu Lan
Nhớ mẫu thân xa mấy dặm ngàn
Bút có gieo đầy bao diệu ngữ
Thơ nào viết đủ những thâm ân
Lòng con khắc khoải dòng Kinh Hiếu
Bóng mẹ lung linh cõi Niết Bàn
Mỗi bước phong trần chân dẫu mỏi
Nương bờ vú mộng… thoáng bình an!

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Gia Khanh