NGUYỄN GIA KHANH


Hẹn Chuốc Chén Xuân
 

Đêm từng đợi bóng một người xa
Lẻ gác chờ ai dáng lượt là
Thềm động bước xưa đường thả gót
Tóc lồng hương cũ bạn tìm ta
Thêm ngời cảnh ấy màu cây cỏ
Mãi gợi tình kia thuở ngọc ngà
Mềm lả chén xuân cùng hẹn chuốc
Êm lòng dỗ mộng gửi ngàn hoa.

 

Đọc ngược:
 

Hoa ngàn gửi mộng dỗ lòng êm
Chuốc hẹn cùng xuân chén lả mềm
Ngà ngọc thuở kia tình gợi mãi
Cỏ cây màu ấy cảnh ngời thêm
Ta tìm bạn cũ hương lồng tóc
Gót thả đường xưa bước động thềm
Là lượt dáng ai chờ gác lẻ
Xa người một bóng đợi từng đêm.

 


  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Gia Khanh