NGUYỄN GIA KHANH
 
 

Mẹ!

Dáng mẹ ai ngồi giống mẹ ta! 
Liêu xiêu vóc hạc dưới hiên nhà 
Chờ con bóng đổ loang thềm vắng 
Dõi mắt lòng vò ngóng nẻo xa... 
Buổi đó Người về miền Cực lạc
Giờ đây cảnh hiện cõi Ta bà 
Dường như thực ảo hòa trong mộng
Dạ luống bùi ngùi giọt lệ sa.

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Gia Khanh