NGUYỄN GIA KHANH

 

Nhớ Hè Xưa
(Thuận - Nghịch độc)

Xưa hè nhớ phượng sắc buồn thêm
Ngóng mỏi mòn ai dáng lặng thềm
Thừa xót cảnh khuya phòng mãi lạnh
Thiếu nồng hương cũ mộng nào êm
Đưa sầu chén tiễn thơ lời nhạt
Bước lả chiều đi kẻ dạ mềm
Vừa mấy đợi thôi đành vắng bạn
Thưa mành động gió chợt tàn đêm.

 

Đọc ngược :
 

Đêm tàn chợt gió động mành thưa
Bạn vắng đành thôi đợi mấy vừa
Mềm dạ kẻ đi chiều lả bước
Nhạt lời thơ tiễn chén sầu đưa
Êm nào mộng cũ hương nồng thiếu
Lạnh mãi phòng khuya cảnh xót thừa
Thềm lặng dáng ai mòn mỏi ngóng
Thêm buồn sắc phượng nhớ hè xưa.


  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Gia Khanh