NGUYỄN GIA KHANH
 
 

Thu Mãi Cợt Đùa
(Thuận-Nghịch độc)

Chùa vọng mõ nghe thoáng dặt dìu
Gió hiu hiu gợn chút hoang liêu
Đưa chân bước vội người xa nẻo
Rụng nắng tàn xưa bạn vắng chiều
Mùa cuối mộng tan lòng buốt lạnh
Vụ đầu hoa đổ giậu nghiêng xiêu
Thưa mây bóng nhạn tin mòn mỏi
Đùa cợt mãi thu ? nét diễm kiều.

Đọc ngược:

Kiều diễm nét thu mãi cợt đùa
Mỏi mòn tin nhạn bóng mây thưa
Xiêu nghiêng giậu đổ hoa đầu vụ
Lạnh buốt lòng tan mộng cuối mùa
Chiều vắng bạn xưa tàn nắng rụng
Nẻo xa người vội bước chân đưa
Liêu hoang chút gợn hiu hiu gió
Dìu dặt thoáng nghe mõ vọng chùa.


  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Gia Khanh