NGUYỄN GIA KHANH

 

Trắng Tay
(Thuận-Nghịch độc,Thủ vĩ ngâm)

 

Tay trắng nỗi buồn dạ xót đau
Ái ân niềm lặng đã chan sầu
Lầy sa bước mộng cơn mưa gió
Bẫy vướng tuồng đời cuộc bể dâu
May rủi mặc lòng cam bạc phận
Nhục vinh thây kiếp chịu hoen đầu
Rày như vẫn đó dòng trong đục
Tay trắng nỗi buồn dạ xót đau.

 

Đọc nghịch:
 

Đau xót dạ buồn nỗi trắng tay
Đục trong dòng đó vẫn như rày
Đầu hoen chịu kiếp thây vinh nhục
Phận bạc cam lòng mặc rủi may
Dâu bể cuộc đời tuồng vướng bẫy
Gió mưa cơn mộng bước sa lầy
Sầu chan đã lặng niềm ân ái
Đau xót dạ buồn nỗi trắng tay.

Nguyễn Gia Khanh


  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Gia Khanh