NGUYỄN THANH NHIÊN


An Lạc

 

Nhất Niệm Hồng Danh giải thoát đời
Năng hành cứu khổ vượt trùng khơi
Bình yên ngõ đến trao tình quyện
Hạnh phúc đường qua gửi tiếng cười
Chẳng mộng sang giàu tâm vẫn trẻ
Không cầu vật chất dạ hoài tươi
Ngày đi kết nối chăm lòng thiện
Dưỡng đức từ bi mãi rạng ngời .

TN 16/12/2019


  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Thanh Nhiên