NGUYỄN THANH NHIÊN


Cõi Đến Bình Yên

 

Giấc mộng trần gian chẳng cưỡng cầu,
Xin đừng oán giận bởi lời đau
Tình thương phủ lắp bao phiền lụy
Hạnh phúc bồi xua những thảm sầu
Kết nỗi ân nồng gieo thiện trải
Khơi niềm nghĩa thắm chọn hiền trau
Từ bi khắp nẻo an lành dưỡng
Cõi đến bình yên tỏa nhiệm mầu.

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Thanh Nhiên