NGUYỄN THANH NHIÊN


Hòn Vọng Phu

Ngàn năm hóa đá vẫn chờ chồng
Rực sáng gương người rạng núi sông
Giữ ý trung nhân tràn nghĩa thắm
Gìn câu đức hạnh phủ ân nồng
Mưa đà mấy thuở bền tâm đợi
Nắng trải bao ngày vững dạ trông
Dẫu kiếp lai sinh còn gặp gỡ
Đường tơ trải khắp cõi trần hồng.

10/1/18
 

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Thanh Nhiên