NGUYỄN THANH NHIÊN


Nối Đường Tơ

Kim bằng thiện hữu kết vần thơ
Xướng họa tri âm thỏa bến bờ
Giữa chốn đường face nào đâu mộng
Bên dòng nhật ký phải chăng mơ ....
Lòng ta ngớ ngẩn tình thương đợi
Tâm bạn hỷ hoan nghĩa mến chờ
Gió chuyển đông về nghe ấm lạ
Ru hồn lữ thứ nối đường tơ.

 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Thanh Nhiên