NGUYỄN THANH NHIÊN


Vệt Nắng Chiều Buông

Vệt nắng chiều buông vọng tiếng đàn
Tơ lòng cách trở bến đò ngang
Chàng đi mấy hạ phai màu tím
Thiếp đợi bao thu dấu võ vàng *
Chợt trỗi cung sầu dâng trở lại
Nghe từng sợi nhớ gợi mùa sang
Tình như gió thoảng nay đành lỡ
Gởi đến ai người những chứa chan!


*Hồn mai thất thểu mặt hoa võ vàng!" (Truyện Kiều - Nguyễn Du)
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Thanh Nhiên