PHẠM KIM LỢI

Trách Kẻ Đùa Vui

 Thuận: 

 Đưa tiễn  lúc sầu ngóng bạn xa
Tủi khi buồn mắt lệ cay nhòa
Mùa vàng nặng hạt thương hoài bậu 
Hạ trắng trong người nhớ mãi ta
Thưa nhỏ ghé tai đành vậy thế . .
Mách thầm giơ hiệu cũng như là . . 
Đùa  vui kẻ đợi ai mòn mỏi
Chưa thắm cuộc tình nguyệt bóng sa

 Nghịch :

Sa bóng nguyệt tình cuộc thắm chưa?
Mỏi mòn ai đợi kẻ vui đùa!
Là như cũng . . hiệu giơ thấm mách
Thế vậy đành  . . tai ghé nhỏ thưa
Ta mãi nhớ người trong trắng hạ
Bậu hoài thương hạt nặng vàng mùa
Nhòa cay lệ mắt buồn khi tủi
Xa bạn ngóng sầu lúc tiễn đưa. 
  Trở lại chuyên mục của : Phạm Kim Lợi