SÔNG HỒ
 
Tình Cảnh Bà Mẹ Nghèo
 
Chạy bữa từng ngày kiếm gạo đong,
Cải, bầu, mướp, bí...đổi dăm đồng
Oằn vai suốt buổi trời chan nắng
Rã gối thêm thời tiết trở giông
Tháng, tháng tảo tần đời mẹ cực
Năm, năm gian khổ gánh hàng rong
Bữa cơm nhường trẻ lưng lưng chén
"No đủ" thêm dài nỗi ước mong!
 
 
 
 
Gấm Vóc Ninh Hòa
 
Ninh Hòa thắng cảnh đẹp như hoa,
Dân giả hiền lương lại hiếu hòa
Mẫu Tử1  bồng con ngần giá tuyết
Ba Hồ2 níu gió quyện mù sa
Lăng Bà Vú3 sắc ân hoàng đế
Tháp Bửu Dương3 lưu đức Phật gia
Ngàn dó4 hương trầm thơm xứ 4 ấy
Đẹp thay gấm vóc nước non nhà!
 
1. Núi Mẩu Tử còn có tên Núi Mẹ Bồng Con, Hòn Vọng Phu
2. Một thắng cảnh của Ninh Hòa
3. Di tích lịch sử của Ninh Hòa/Khánh Hòa.
4. Cây dó – Xứ Trầm Hương.
  Trở lại chuyên mục của : Sông Hồ