SONG NGUYÊN

 
 Dòng Trăng Vỡ

Thoáng nhìn dáng phượng xưa – xưa ấy,
Điếng cả cõi lòng dưới nắng hanh
Giàu dấu tích lưu dày bến hẹn
Buồn tàn thu rúng động sương lành
Dương huy rối rắm làn hương cũ
Gối lẻ thẫn thờ mái tóc xanh
Giữa giấc thôi rồi hoa chợt hiện
Theo dòng trăng vỡ ngọc mong manh.


 
  Trở lại chuyên mục của : Song Nguyên