THÁI QUỐC MƯU


Bài Thơ Cho Tuổi Bảy Mươi Sáu

Bảy sáu tuổi đời kể cũng cao
Đời ta, ta tự kiểm xem nào!
Đường thi vỗ bụng kêu anh ách
Chữ nghĩa vung tay cứ dạt dào
Tính chẳng đam mê điều lếu láo
Lòng luôn chán ghét chuyện tào lao
Trò đời mặc mẹ phường nham hiểm
Thi tứ ngày đêm cứ cuộn trào

Atlanta, Oct. 26, 2014

Than Thân

Trót đã sanh ra cái tuổi rồng
Đời mình gẫm lại lắm lông bông
Đã không ấm áp hồn thu thảo
Đành phải lạnh lùng cảnh tuyết đông
Món nợ áo cơm luôn trĩu trịt
Con đường danh lợi cũng long đong
Đêm nằm nghe dấu Xuân lần đến
Chạnh nhớ quê hương ướt sượt lòng

Atlanta, Jan 23, 2010
Thái Quốc Mưu

  Trở lại chuyên mục của : Thái Quốc Mưu