THÁI QUỐC MƯU


Về Quê

Đường làng giọt nắng giọi ban trưa
Một lão quay về gậy đẩy đưa
Đồng ruộng hạt vàng phơi lúa sớm
Xóm giềng tay rám vẫy người xưa
Những đôi chân đón rung đường đất
Mấy trận cười vang rộn bóng dừa
Tình nghĩa bạn bè nung ấm dạ
Chụm đầu mái tóc bạc...dần thưa*


*Bạn già ngày càng ít đi

Về Chốn Xưa

Về quê ngọn lúa vẫy lao xao
Khơi dậy trong ta nhớ thuở nào
Vác cuốc đào bờ moi dế, chuột
Tranh phần há miệng chửi mầy, tao
Ở nơi chôn rún xanh đồng nội
Xách giỏ quăng cần mát bóng cau
Con cá bạc đầu ngoi mặt nước
Giật mình thấy tóc trắng bờ ao.

  Trở lại chuyên mục của : Thái Quốc Mưu