THÍCH TÍN THUẬN


Chốn Nương
 

Vui cùng lọn nắng ruổi trời mây
Đến ngõ trần gian rủ nguyệt gầy
Hạ bữa phong tùng muôn phách nhả
Đông ngày tuyết vũ một màu xây
Chìm trong tĩnh mịch mong trần lắng
Ở giữa bình an hết nghiệp bày
Thế sự nhân tình đâu dễ bỏ
Cơ mà chỉ tại cõi lòng đây./.
24.04.2018

  Trở lại chuyên mục của : Thích Tín Thuận