THÍCH TÍN THUẬN
 
 
Ở Chùa
 
Sống ở thiền môn phải nhẹ nhàng
Chuông chiều mõ sớm mặc ngày sang
Quyền danh lợi lộc nào vương vấn
Giới hạnh oai nghi khéo buộc ràng
Chánh niệm trong từng hơi thở đã...
An bình giữa thế cuộc trần đang...
Lòng không gợn trước ba thời chuyển
Trọn giữ nơi tâm khoảnh khắc: vàng!

Lời Đầu Năm
 
Nghĩa trước tình sau thảy vẹn tròn
Xuân dầu một khắc cũng vàng son
Hoài dâng Đức Phật niềm tôn kỉnh
Thiện pháp lòng hoan hỷ mãi bòn
Mộng ngõ an bình tâm với cảnh
Mong đời hỷ lạc nước cùng non
Phiền ưu giả tạm nơi trần thế
Nhẫn chịu làm chi? "Để sống còn"./.
16.02.2021

  Trở lại chuyên mục của : Thích Tín Thuận