THÍCH TÍN THUẬN


Nửa Tách Trà

Gặp gỡ mời nhau nửa tách trà
Mai rồi ở lại có mình ta
Dù đơn cũng vẹn niềm yêu mến
Nghĩa đệ tình huynh buổi nắng tà
Vẫn đủ như thường tâm trọng quý
Sông dài biển rộng khách đường xa
Buồn vui cứ mặc vì duyên khởi
Hãy cạn lòng đi nửa tách trà./.
29.01.2020

Phật Ở Đâu?

Phật sẵn trong lòng của chúng sanh,
Đài sen chín phẩm mỗi riêng dành
Cho người giới hạnh luôn hoàn mỹ
Sống nẻo ai trần vẫn tịnh thanh
Vạn hữu điềm nhiên tâm giải thoát
Niềm tin vững chắc đạo viên thành
Như còn cứ bận đường nhân ngã
Sẽ vướng chân vào cảnh lợi danh./.
  Trở lại chuyên mục của : Thích Tín Thuận