THÍCH TÍN THUẬN


Tĩnh

Men nồng dứt đoạn cảm bình yên
Hỷ lạc từ trong chốn não phiền
Lặng cõi tâm tình bao buổi ước
Im nguồn thức cảnh những câu nguyền
Căn lành chắc sẽ nơi dòng Phật
Nghiệp xấu đừng mong ở cõi Tiên
Sóng vỗ muôn trùng khơi nghịch cảnh
Đi về rạng tỏ trú thường nhiên./.
  Trở lại chuyên mục của : Thích Tín Thuận