TỊNH VIÊN

Lời Cầu nguyện của TV tiễn bác Song Nguyên về miền An Lạc và chiêm vọng 1 người anh Cả.
A Di Đà Phật.膽 望 故 兄
CHIÊM VỌNG CỐ HUYNH

Hoạ Tá Vận (*)
-Tịnh Viên

一 为 流 星 照 夢 泉
Nhứt vị lưu tinh chiếu mộng tuyền

信 號 詩 友 過 桃 源
Tín hào thi hữu quá Đào Nguyên

忘 川 凶 浪 雲 舟 挒
Vong Xuyên hung lãng vân châu lướt

樂 界 清 莊 法 鳥 襌
Lạc Giới thanh trang pháp điểu thiền

開 具 三 乘 登 佛 國
Khai cụ Tam Thừa đăng Phật Quốc

同 身 不 退 禦 金 莲
Đồng thân Bất Thối ngự Kim Liên

薦 茶 人 他 還 未 醒
Tiến trà, nhân thế hoàn mùi tỉnh

又 已 安 閒 永 永 天
Hựu dĩ an nhàn vĩnh vĩnh thiên.


(*) Tá Vận
Vần Thiêng (hoàn toàn Nôm) nên T.V thay bằng Thiên (trời). Ý nghĩa câu Kết vẫn không khác.


•Dịch nghĩa:

CHIÊM VỌNG CỐ HUYNH


Một vì sao băng chiếu ánh sáng vào suối mơ
Báo tin 1 vị thi hữu vừa ghé qua cõi Đào Nguyên (rồi đi)...
Ngang sông Vong Xuyên có sóng dữ, thuyền mây vẫn lướt
Ở Cực Lạc chim nói Pháp đang thiền (chờ thi hữu tới)
Mở cỗ xe Tam Thừa đi về nước Phật
Cùng các Bồ Tát ngự ở sen vàng
Nhân thế được anh “Mời Trà” vẫn chưa tỉnh giấc say trà
Mà anh đã về nghỉ mãi ở cõi vĩnh hằng rồi.

•Dịch thơ:

CHIÊM VỌNG CỐ HUYNH


Một ánh sao băng chiếu mộng tuyền
Báo tin thi hữu ghé Đào Nguyên
Sông Vong sóng dữ thyền mây lướt (1)
Cõi Lạc nhà lương chim pháp thiền
Mở cỗ Tam Thừa vào Phật Quốc
Cùng hàng Bất Thối ngự Kim Liên
Mời Trà, nhân thế còn chưa tỉnh(2)
Anh đã an nhàn nghỉ chốn thiêng.


(1) Vong Xuyên ( 忘 川 ): sông quên.
Cầu Nại Hà bắc qua sông Vong Xuyên.
(2) Mời Trà còn là Thi phẩm cùng tên, Mai Quang đồng tác giả.

  Trở lại chuyên mục của : Tịnh Viên