TỊNH VIÊN

     Dạt Dào Tình Biển
 
                                                (Hoán Vĩ Vận; Thuận-Nghịch Đơn Cú Đối-Xứng – Nhị niêm)
 
       (Dinh giang - mạch nối hương thầm
             Dạt dào tình biển, mặc trầm rẻo cao...)
                                     Tặng CD, tác giả nguyên tác:  Mặc  Trầm Rẻo Cao

 
                 Mông quạnh chẳng còn thấy quạnh mông
   Nồng say vị biển, mặn say nồng.
    Sóng nhịp, trai hòa vui nhịp sóng
  Lòng mơ, gái thoã rộn mơ lòng.
         Cuối nước chài vung con nước cuối,
              Trong trăng thuyền chở ánh trăng trong.
 Lưới gở tôm, cua, sò… gở lưới
                  Đong, lường nhộn nhịp cảnh lường, đong. 
  Trở lại chuyên mục của : Tịnh Viên