TỊNH VIÊN
 
 
Hương Sắc Tình Xuân
(Bát điệp xuân, tam tập danh, ngũ độ thanh)
 
Xuân đến tươi hồng những lộc non
Pháo xuân điệp-thắm, nổ sung-giòn
Tầm xuân mỉm nắng hường, trêu thọ
Chiếu thuỷ hoà xuân tím, vẽ xoan
Thanh mộng, cát đằng xuân lối cũ
Vượng xuân, cẩm chướng trĩu tình son
Hỡi nàng xuân, phúc vàng sen Đạo,
Trinh trắng lòng xuân huệ mãn tròn.

Xuân Nợ
Thủ Nhất Thanh
 
Nợ trả xong xuôi vẫn nợ mà,
Nợ non tuổi tới bạc đầu ra
Nợ hàng ghế đá hương vai ấm
Nợ cỏ công viên lạnh gót ngà
Nợ xoã tóc thề đêm gối mộng
Nợ đan tay ước buổi thềm hoa
Nợ xuân, xuân xoá, xin lưu lại:
Nợ chiếc hôn đầu lén mẹ cha.
TV.
 
 
  Trở lại chuyên mục của : Tịnh Viên