TỊNH VIÊN


 

Vàng Xuân Bên Bến
 (Thủ-Vĩ ngâm)

 
Mộng vàng vương tóc cải bên sông,
Níu kẻ sang ngang giữa ngại ngùng
Ong bướm đa đoan đùa noãn lá
Thi nhân rạo rực rúng tơ lòng
Mái dừng quân tử nghêu ngao vịnh
Má ửng thuyền quyên lấp ló song
Xuân nhé, về đâu xin gởi lại
Mộng vàng vương tóc cải bên sông.
  Trở lại chuyên mục của : Tịnh Viên