TRÚC NGUYÊN

 

Quan Âm Hạnh Nguyện
 

Quan Âm đức hạnh nguyện cao thâm,

Hiện tướng đoan nghiêm giữa thế trần.

Phổ tế sinh linh về bến giác,

Hoằng truyền Phật đạo hội nguồn chân.

Thường nghe diệu tánh lìa điên đảo,

Quảng chiếu từ tâm độ ách nàn.

Biển khổ trần ai, thuỳ nguyện lực,

Dong thuyền Bát Nhã vớt trầm luân!

 

Hoạt Dụng Bát Nhã

 

Bát Nhã Tâm Kinh tụng thuộc làu,

Thực hành, suy ngẫm, quán cho sâu.

Ăn cơm, mặc áo, nêu chơn nghĩa,

Quét lá, chăm vườn, hiển diệu câu.

 Sắc sắc, không không, thôi lẫn lộn,

Hình hình, tướng tướng, khéo hoà nhau.

Xưa nay sắc tướng đều hư huyễn,

Tướng thực Kim Cang mới nhiệm mầu!

 

Hành Trang

 

Tóc đã pha sương phủ trắng đầu,

Vô thường già đến tử về đâu?

Tranh danh, đoạt lợi, tăng thêm khổ,

Dưỡng tánh, tu tâm, giảm bớt sầu.

 Mõ sớm, chuông khuya, ươm giống tuệ,

Kinh vàng, kệ ngọc, kết duyên châu.

Di Đà Phật hiệu luôn ghi nhớ,

Chín phẩm đài sen hiển nhiệm mầu.

 

Như Lai Sứ Giả

(Liên Hoàn)

Kính dâng chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni trong khắp mười phương nhân mùa An Cư Kiết Hạ năm Kỷ Hợi-2019

 

Y vàng thanh thoát chốn chùa chiền,

Tỏa sáng niềm tin tỏa ánh thiêng

Pháp lữ huân tu nền định tuệ

Tăng thân trưởng dưỡng giới hương thiền

An Cư thúc liễm ngời hoa giác

Kiết Hạ tu trì rạng sắc liên

Khắp cõi trời người đều hoan hỷ

Như Lai Sứ Giả đạo châu viên.

 

Như Lai Sứ Giả đạo châu viên,

Đức tuệ trang nghiêm rạng khắp miền

Thắp ánh đèn thiền soi cõi thế

Mồi hương giáo pháp khuyến nhân duyên

Dìu người lỡ bước nương thuyền đạo

Dắt kẻ lầm đường hướng bến nguyên

Rõ sắc giai không, tri thật tướng

Nẻo về trăng sáng mãn tâm nguyền.

 

Nẻo về trăng sáng mãn tâm nguyền,

Rực ánh quang huy biến mãn thiên

Gió lộng từ bi khơi diệu hạnh

Mây giăng trí tuệ lộ chơn truyền

Trầm luân sáu cõi triêm ân phúc

Giải thoát ba môn nhuận nghĩa huyền

Sứ Giả Như Lai thầm ước nguyện

Pháp mầu vi diệu mãi hằng tuyên...!

 

California, Mùa An Cư Kiết Hạ-2019

 
  Trở lại chuyên mục của : Trúc Nguyên