TRÚC NGUYÊN

 
Đọc Tụng Kinh Văn

Đọc tụng kinh văn lắng nghiệp trần,
Lời kinh thanh thoát gạn tham sân
Đèn thiền tỏa chiếu vơi niềm tục
Đuốc tuệ ngời soi rõ lẽ chân
Phật Phật trao truyền kinh diệu nghĩa
Tăng Tăng giảng thuyết pháp chơn âm
Kinh văn rõ nghĩa, kinh vô tự
Phản chiếu, hồi quang tâm nhiếp tâm.
  Trở lại chuyên mục của : Trúc Nguyên