TRÚC NGUYÊN
 


德  慧  週  圓
 

德  潤  亁  坤  天  地  和

慧  霑  宇  宙  陽  哥

開  心  見  道  除  癡  惑

了 性  明  因  破  障  邪

直  認  真  源  通  妙  法

常  行  正 教  結  慈  花

沈  淪  斷  盡  登  蓮  品

覺  岸  參  窮  到  佛  家

 
Phiên âm: 
 
Đức Tuệ Châu Viên

Đức nhuận càn khôn thiên địa hoà,
Tuệ triêm vũ trụ thái dương ca.
Khai tâm kiến đạo trừ nghi hoặc,
Liễu tánh minh nhân phá chướng tà,
Trực nhận chơn nguyên thông diệu pháp
Thường hành chánh giáo kết từ hoa.
Trầm luân đoạn tận đăng liên phẩm,
Giác ngạn tham cùng đáo Phật gia.Dịch nghĩa:
 
Đức Tuệ Tròn Khắp


Đạo đức thấm càn khôn, khiến trời đất thuận hoà,
Trí tuệ nhuần vũ trụ, thì thái dương ngợi ca.
Khai mở tâm, nhìn thấy đạo mầu, diệt trừ tâm nghi ngờ, mê hoặc,
Tỏ thể tánh, rõ nhân duyên, dẹp phá chướng ngại, tà vậy.
Nhận thẳng nguồn chơn, thông suốt pháp mầu,
Thường thực hành theo giáo pháp chân chánh, gieo kết hoa từ bi.
Đoạn sạch trầm luân, để bước lên chín phẩm sen vàng nơi cõi Cực Lạc,
Tham dự đến cùng bờ giác ngộ, thì đến được nhà của Đức Như Lai.

Dịch:


Đức Tuệ Tròn Khắp

Đức thấm càn khôn, trời đất hoà,
Tuệ nhuần vũ trụ, thái dương ca.
Khai tâm, thấy đạo, trừ nghi hoặc,
Rõ tánh, tỏ nhân, phá chướng tà.
Trực nhận nguồn chơn, thông diệu pháp,
Thường hành giáo chánh, kết từ hoa.
Trầm luân đoạn hết lên sen phẩm,
Bờ giác thấu cùng đến Phật gia.

California, 07-10-2018
 

  Trở lại chuyên mục của : Trúc Nguyên