TRÚC NGUYÊN
 
Giác Hạnh Hoài Cảm

Giác Hạnh chùa quê đượm nét thiền,
Lá vàng từng chiếc nhẹ bay nghiêng
Tăng nhân dưỡng đức trì Kinh tạng
Tục khách quy tâm hướng Phật duyên
Xả bỏ tham sân hành chánh giáo
Xua trừ tật đố kết chơn nguyên
Trầm hương quyện toả thơm vườn Phật
Mõ nhịp chuông ngân hiển đạo huyền.

Pháp Hội Di Đà

Di Đà Pháp Hội thật trang nghiêm,
Lễ Phật tụng kinh thắp nến nguyền
Rạng ánh từ quang soi cõi thế
Ngời vòng tuệ nguyệt chiếu nhân thiên
Niềm vui hỷ xả theo chân Phật
Ý lạc bao dung chứa đức Thiền
Tịnh Độ sen vàng bừng đóa nở
Ta Bà tỏa sáng ánh đăng nhiên.

California, 18-12-2018

  Trở lại chuyên mục của : Trúc Nguyên