TRÚC NGUYÊN


 La Quý Thiền Sư Hạnh

Thuở nhỏ vân du học đạo thiền 
Nhiều năm chưa gặp được cơ duyên 
Tâm tư muốn bỏ, minh sư hiện 
Pháp hội khai thông, diệu tuệ truyền 
Tỏ ngộ nguồn chơn tường thật tánh
Minh tri suối diệu thấu huyền nguyên
Thừa đương tổ nghiệp gìn ân đức 
Sấm ký linh mầu ghi sử thiêng…!
  
Pháp Thuận Thiền Sư Hạnh

Thiếu thời mộ Phật thích tu thiền 
Long Thọ Phù Trì đắc pháp duyên 
Sấm ngữ phò vua muôn việc hợp 
Thơ văn ứng sứ vạn đời truyền 
Thong dong độ khách xa trần cấu 
Tự tại chèo thuyền hướng bến thiêng 
Sử sách hằng ghi gương đức sáng 
Cơ mầu vận nước thái bình yên…!
 
Vân Phong Thiền Sư Hạnh

Mẫu thân trai giới dưỡng thai nhi
Sanh hạ hào quang chiếu diệu kỳ 
Thiện Hội thiền sư khai yếu chỉ 
Vân Phong đệ tử tỏ huyền vi 
Thiền tông pháp hoá hưng long thạnh 
Phật đạo kinh truyền sáng rạng huy 
Khai Quốc thiền môn ngời thạch trụ 
Tông phong vĩnh chấn sử truyền ghi
 
 Khuông Việt Thiền Sư Hạnh

Nghi dung đĩnh ngộ chí cao thâm 
Thuở nhỏ theo Nho, lớn Phật tầm 
Giáo pháp tinh thông khai nghiệp tuệ
Thiền kinh quảng lãm mở nguồn tâm 
Vân Phong truyền giới trao đèn diệu 
Khuông Việt phụng trì dưỡng bến an 
Giúp nước phò vua nên nghiệp lớn
Cơ duyên thiền đạo rạng trời Nam…!

 Ma Ha Thiền Sư Hạnh

 
Hán, Phạn làu thông nối nghiệp cha 
Không may mắt bỗng bị mù loà 
Trưa chiều sám hối mong oan giải 
Sớm tối trì kinh ước chướng qua 
Rũ sạch tai ương ngời mắt sáng 
Tiêu trừ ách chướng hiển tâm hoà 
Ăn chay trì chú linh mầu nhiệm 
Phổ độ hàm linh vượt nẻo tà…!
  
 Thiền Ông Đạo Giả Hạnh
 
Song Lâm thiền tự cảnh thanh bình 
Sớm tối trưa chiều chuông vẳng thanh
Đạo Giả trang nghiêm hành diệu pháp 
Thiền Ông tĩnh tại hướng huyền linh
Phù Ninh một thuở còn lưu dấu
Thiên Đức bao thu vẫn ngát tình
Đạo Hạnh Thiền Ông ghi sử sách
Đèn thiền mãi sáng ánh quang minh.
 
Sùng Phạm Thiền Sư Hạnh
 

Nước Nam Sùng Phạm bậc thiền tăng
Tướng hảo tai dài phước thọ khang
Thọ ấn tham phương học hạnh tổ
Xiễn thiền hoằng pháp độ dương trần 
Pháp Vân đạo nghiệp long hưng thạnh 
Sùng Phạm tăng nhân sáng rạng quang 
Cảm hạnh cao ngời vua tán kệ
Sử vàng ghi dấu đấng chân nhân.
  
Định Huệ Thiền Sư Hạnh
 
Sanh thời đảnh lễ đức Thiền Ông
Tổ ấn thừa đương quyết một lòng 
Tấn đạo nghiêm thân truyền giáo pháp
Tu thiền nhập định xiễn tông phong 
Quang Hưng thạch trụ gương tâm sáng
Định Huệ thiền sư giới đức trong 
Mọi nẻo đi về thơm suối đạo
An Trinh Thiên Đức rạng thiền tông. 
 
Vạn Hạnh Thiền Sư Hạnh
 
Thông minh mẫn tuệ thật phi thường 
Bách luận nghiên tầm Tam học thông 
Phú quý công danh xa lánh bỏ 
Tổng Trì đạo nghiệp quyết vun trồng 
Siêng năng học hỏi tâm ngời sáng 
Tinh tấn tu hành chí suốt trong 
Sấm ngữ phò vua nên nghiệp lớn
Thơ văn tỏa sáng sử huyền trang…!
 
Đa Bảo Thiền Sư Hạnh
 
Khai Quốc già lam học đạo thiền
Căn cơ nhạy bén ngộ thiền duyên
Tổ sư tán thán trao tâm ấn
Thiền khách tiêu giao hướng cội nguyên
Ngoại vật tuỳ nghi khai pháp diệu
Trong tâm thuận cảnh mở cơ huyền 
Kiến Sơ Thạch Trụ vua tham vấn 
Thiền mạch châu lưu non nước yên…!
 

  Trở lại chuyên mục của : Trúc Nguyên