TRÚC NGUYÊN


Hành Trang Chư Tổ Thi Tập
 

Ca Tỳ Ma La Tôn Giả Hạnh 

 

Ngoại đạo ban đầu bước học chung 

Tinh thông pháp thuật chúng theo đông

Không qua ý tổ đành quy Phật 

Chẳng lọt cơ thiền buộc hướng tông

Thọ pháp ứng duyên khai mắt tuệ 

Hoằng thiền độ chúng phục xà long

Dắt người hữu dụng về chơn giáo

Thần biến siêu nhiên nhập Niết Bàn.

 

Long Thọ Bồ Tát Hạnh

 

Vệ Đà giáo nghĩa thuộc nằm lòng 

Sấm ký thiên văn toán số thông

Thấu lẽ vô thường vào ẩn núi

Nhìn đời hữu hạn thoát ly trần 

Cơ may gặp tổ khai chơn tánh

Duyên phước minh tâm thuyết diệu tông

Tác luận đại thừa nhắm phá chấp

Xiễn dương Phật đạo sáng trời không!

 

Già Ca Na Đề Bà Tôn Giả Hạnh

 

Thông minh tài biện vượt siêu trần 

Theo tục đương thời chuộng phước ân

Yết kiến tổ sư kim để thuỷ 

Hầu thưa tâm ý nguyệt soi nguồn 

Huyền cơ bộc phát khai minh trí

Diệu đạo thầm trì mở sáng tâm

Đắc pháp truyền thừa tạo tác luận

Nối dòng thánh chủng chuyển mê luân.

 

Tăng Già Nan Đề Tôn Giả Hạnh

 

Thái tử hoàng cung chán cõi trần 

Xuất gia học đạo tỏ nguyền chân

Tham thiền nhập định luôn siêng tấn

Hoằng pháp lợi sanh mãi gắng chăm

Xuất nhập thong dong ngời mắt đạo

Ra vào tự tại sáng nguồn tâm

Đề Bà pháp khí thâu thiên phạn

Cam lộ kim cang tay tổ nâng.

 

Già Na Xá Đa Tôn Giả Hạnh 

 

Từ thuở ở thai mẹ mộng lành

Hương thơm ánh sáng hiện vây quanh 

Sanh ra tướng mạo đoan trang đẹp 

Hiện thế nghi dung đĩnh ngộ xinh

Tâm ý hướng về nơi vắng lặng 

Tư phong quy đến cõi nhàn thanh

Xuất gia đắc pháp lưu hương đạo

Hoằng hoá lợi sanh chí nguyện thành.

 

Cưu Ma La Tôn Giả Hạnh

 

Thiếu thời theo mẹ vái van cầu

Thân phụ lâm vào chướng nghiệp đau

Nhân lúc tổ sư khai yếu chỉ 

Nhằm khi tâm ý giải nghi sầu

Xuất gia học đạo tâm nguyền vững

Đắc pháp du phương chí nguyện sâu

Hoằng hoá nơi nơi truyền mạch đạo

Nối đèn thiền tuệ, đức ngời cao...!

  

Xà Dạ Đa Tôn Giả Hạnh

 

Tỏ rõ nguồn chơn liễu đạo mầu

An nhiên tự tại độ nhân sầu 

Hơn thua được mất không màn đến

Thành bại nên hư chẳng hướng cầu

Đốn giáo thường hành trừ áo não

Mê luân mãi dứt thoát phiền đau

Tư phong phóng khoáng du trần thế

Giáo hoá chư duyên vững niệm đầu.

 

Bà Tư Bàn Đầu Tôn Giả Hạnh 

 

Bồ Tát gá thai mẹ mộng châu

Sanh ra chí ý vượt trần sầu

Xuất gia thọ giới trồng hoa tuệ

Hoằng pháp lợi sanh giải chướng đầu 

Nguyện lực hằng soi vơi khổ não

Tâm nguyền mãi chiếu chuyển phiền đau

Ung dung tự tại rong ba cõi 

Đức hạnh viên tròn liễu ngộ sâu.

 

Ma Noa La Tôn Giả Hạnh

 

Thái tử con vua sống cảnh sang

Chẳng màng nhung lụa thoát ly trần 

Sống đời ẩn sĩ thơm hương hạnh 

Vui đạo tham thiền rạng ánh quang 

Thắp sáng nguồn tâm khai giác lộ

Mở thông suối ý thuyết huyền ngôn 

Thừa đương tổ nghiệp tuyên diệu Pháp

Mãn nguyện thâu thần tịch nhiên an.

  

Hạc Lặc Na Tôn Giả Hạnh

 

Thiếu thời phá miếu thức thần mê

Chuyển nghiệp lầm sai chơn hướng về

Nhỗ cội tà si trồng Bát Nhã 

Ươm cây chánh trí hướng Bồ Đề 

Xuất gia tinh tấn tu thiền định 

Học đạo siêng năng giải bận bề

Pháp ấn gìn trao ngời đức tổ

Hạc thường quy lễ tỏ nguồn quê.


Thích Chúc Hiền kính đề

 

 

  Trở lại chuyên mục của : Trúc Nguyên